Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Sinds 1992 bestaat de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Hierin staat dat elke school naast het bevoegd gezag een Medezeggenschapsraad (MR) dient te hebben. In de MR zitten ouders en onderwijzend personeel. Onze MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden.


Oudergeleding

 

     
Jan Willem Schutte Henrieke Wemekamp Antoinette Kortenhoeven


Personeelsgeleding

 

   
Irma Brink
(voorzitter)
Liseth Oldenampsen Sanne Beld   

Vanuit de Wet Medezeggenschap Onderwijs is er een Medezeggenschap reglement van toepassing. Door de "Verenging Scholen met de Bijbel Wierden-Enter" is er een basis reglement MR opgesteld. Als aanvulling op dit basis reglement is er  een  MR_huishoudelijk_reglement_Sjaloomschool_2016-2017.

De MR is aan de school verbonden om de belangen van de leerlingen, ouders en het personeel zo goed mogelijk te behartigen. De MR houdt zich actief bezig met het schoolbeleid. Zij kan de schoolleiding gevraagd of ongevraagd adviseren op allerlei gebieden die te maken hebben met de school.

Voor een aantal schoolzaken heeft de MR instemmingsbevoegheid. Dit houdt in dat de MR hiermee moet instemmen voordat de school deze schoolzaken kan uitvoeren. Enkele voorbeelden zijn: de schoolgids, het schoolplan, het bestuursformatie plan, het schoolveiligheidsplan, het jaarverslag.

De MR vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Voor de MR vergadering wordt de directeur van de school uitgenodigd om de te behandelende stukken toe te lichten en de vragen te beantwoorden. Een samenvatting van de MR vergaderingen wordt gepubliceerd in de nieuwsbrief en op de website gezet.

Uit de medezeggenschapsraden van alle scholen van de "Verenging Scholen met de Bijbel Wierden-Enter", wordt een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Dit orgaan houdt zich met name bezig met het gevoerde bovenschoolse bestuursbeleid. Namens onze MR zitten José ten Brinke en Jan Lubbers in de GMR.

Voor het goed functioneren van de MR is het van groot belang dat als u, problemen, vragen of ideeën heeft, u dit bij de MR meldt. Wij gaan daar vervolgens mee aan de slag, want de MR is er ook voor u!